Żegnamy OJCA

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 odszedł od nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Pisząc te słowa mamy świadomość jak sucho brzmią w odniesieniu do tego niezwykłego Człowieka. Prawdziwy dobry Pasterz, pośrednik pomiędzy nami i Bogiem, ten który przełamywał bariery między wyznaniami, wielki i niepodważalny autorytet moralny dla ludzi niewierzących. Jednocześnie tak bliski i mieszkance afrykańskiego buszu, i europejskiemu studentowi - pogodny, dowcipny, czasem zniecierpliwiony powagą swojego urzędu i wreszcie bez szemrania poddający się cierpieniu. Papież Pielgrzym odmienił dzieje świata i Kościoła. Zasiał w nas ziarno słów Boga, bowiem to Bóg przemawiał przez wszystkie Jego homilie, encykliki i orędzia. Pozwólmy temu Słowu w nas wzrastać i przynosić obfity plon.

Grzech

Drodzy Bracia i Siostry „W niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom” (Flp 1, 28) - przypomina nam święty Paweł (...). Nie dajcie się zastraszyć tym, którzy proponują grzech, jako drogę prowadzącą do szczęścia. „Toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście” (Flp 1, 30) - dodaje Apostoł Narodów, a jest to walka z naszymi grzechami osobistymi, a zwłaszcza z grzechami przeciw miłości, które mogą niejednokrotnie przybrać niepokojące rozmiary w życiu społecznym. Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność i hołdując egoizmowi.
Sopot, 5 czerwca 1999


Przebaczenie

Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać - nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza: zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii.
Jasna Góra, 19 czerwca 1983


Rodzicielstwo

To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci zgodnie z przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości. Jeżeli chcecie obronić wasze dzieci przed demoralizacją i duchową pustką, które proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie je ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia. Osoba ludzka stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stać się niewolnikiem różnych skłonności i namiętności niekiedy celowo podsycanych. Nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których potem będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem.
Zakopane, 5 - 7 czerwca 1997


Miłosierdzie

Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. Encyklika Dives in Misericordia, 30 listopada 1980

Dekalog

Dekalog dziesięciu Bożych słów wypowiedzianych z mocą na Synaju i potwierdzonych przez Chrystusa w Kazaniu na Górze w kontekście ośmiu błogosławieństw. Stwórca, który jest zarazem najwyższym prawodawcą, wpisał w serce człowieka cały porządek prawdy. Porządek ten warunkuje dobro i ład moralny i przez to jest podstawą godności człowieka stworzonego na obraz Boży. Przykazania zostały dane dla dobra człowieka, dla jego dobra osobistego, rodzinnego i społecznego. One są naprawdę drogą dla człowieka. Sam porządek materialny nie wystarczy. Musi być uzupełniony i wzbogacony przez nadprzyrodzony. Elbląg, 6 czerwca 1999

Prawda

Znamy dobrze trudności związane z ludzkim poszukiwaniem prawdy, z których dzisiaj na czoło wysuwają się: sceptycyzm, agnostycyzm, relatywizm i nihilizm. Dzisiaj nierzadko usiłuje się nam wmówić, iż skończył się bezpowrotnie czas pewności poznania prawdy oraz, że jesteśmy nieodwołalnie skazani na totalny brak sensu, na prowizoryczność poznania, ciągłą zmienność i względność. W tej sytuacji jawi się nagląca konieczność potwierdzenia podstawowego zaufania do ludzkiego rozumu i jego zdolności poznania prawdy - także tej absolutnej i ostatecznej. (...) Człowiek dąży do pełni poznania, gdyż jest istotą, która z natury szuka prawdy i nie może bez niej żyć.

Trzeba, aby nauka współczesna, a zwłaszcza współczesna filozofia, odnalazły - każda we własnym zakresie - ów wymiar sapiencjalny, polegający na poszukiwaniu ostatecznego i całościowego sensu ludzkiej egzystencji. Toruń, 7 czerwca 1999, Spotkanie z rektorami wyższych uczelni

Miłość

Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serca na słowa Jezusa i na łaskę Odkupienia. Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po bratersku tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, w którym słuchamy siebie i poznajemy się wzajemnie. Miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji. Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości i uprzedzeń. Oczyszcza pamięć, uczy nowych dróg, otwiera perspektywę prawdziwego pojednania, którego istotnym owocem jest dawanie świadectwa Ewangelii, tak bardzo potrzebnego współczesnemu światu.
Drohiczyn, 10 czerwca 1999


Służba narodowi

Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. Sobór Watykański II wypowiada się na ten temat bardzo jasno - „Wspólnota polityczna istnieje (...) dla dobra wspólnego, w którym znajduje ona pełne uzasadnienie i sens, z którego bierze swoje pierwotne i sobie właściwe prawo. Dobro zaś wspólne obejmuje sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągnąć swoją własną doskonałość. (...) Porządek zatem społeczny i jego rozwój winien być nastawiony nieustannie na dobro osób, ponieważ od ich porządku winien być uzależniony porządek rzeczy, a nie na odwrót. Porządek ów stale trzeba rozwijać, opierać na prawdzie, budować na sprawiedliwości, ożywiać miłością; w wolności zaś powinno być się odnajdywać coraz pełniej ludzką równowagę.”
Warszawa, 11 czerwca 1999,
Przemówienie w Parlamencie (cytat z encyliki Gaudium et Spes)


Polska w Unii Europejskiej

W perspektywie zjednoczenia z Unią Europejską sprawą bardzo ważną jest twórczy wkład ludzi wierzących we współczesną kulturę. Powtarzam raz jeszcze słowa wypowiedziane do biskupów polskich w czasie ostatniej wizyty Ad limina na początku 1998 r. - Europa potrzebuje Polski głęboko wierzącej i po chrześcijańsku kulturowo twórczej, świadomej swojej roli wyznaczonej przez Opatrzność. To, czym Polska może i powinna usłużyć Europie jest w zasadzie identyczne z zadaniem odbudowywania wspólnoty ducha, opartej na wierności Ewangelii, we własnym domu. Nasz naród ( ...) ma wiele do zaofiarowania Europie, przede wszystkim swoją chrześcijańską tradycję i bogate współczesne doświadczenie religijne.
Warszawa, 11 czerwca 1999,
Orędzie do Konferencji Episkopatu Polski (cytat z 14 lutego 1998)


"Was wszystkich proszę o modlitwę za papieża - za życia i po śmierci" - prosił Ojciec Święty Jan Paweł II. Módlmy się więc słowami psalmisty -

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpoczywać:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na moje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.
(Psalm 23/22, Bóg pasterzem i gospodarzem)


Joanna Kiwilszo

Żeby powiększyć miniaturę kliknij na niej

11830